overlay

Bezwaren & Geschillen

Belanghebbenden (school en/pof ouders/verzorgers) kunnen hun bezwaren kenbaar maken bij de directeur van het samenwerkingsverband via:

040 78 78 853
info@podekempen.nl

SWV PO De Kempen
Sterrenlaan 5
5503 BG Veldhoven

Lukt het niet om samen een passende oplossing te vinden, dan kunnen zij terecht bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs. Daarnaast kunnen zij hun bezwaar of klacht voorleggen aan het College voor Mensenrechten en Gelijke behandeling.