overlay

Ondersteuningsplanraad (OPR)

De Ondersteuningsplanraad is een medezeggenschapsraad met instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. Namens elk schoolbestuur nemen één ouder en één leerkracht zitting in de raad. Zij worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen uit het samenwerkingsverband, maar hoeven daar zelf niet lid van te zijn.
Achtergrond: 
Bij de inrichting van passend onderwijs en de daarvoor in het leven geroepen samenwerkingsverbanden, is in de aanloopperiode naar passend onderwijs besloten om ook medezeggenschap te organiseren.  
Aan elk samenwerkingsverband (SWV) is een ondersteuningsplanraad (OPR) verbonden met daarin vertegenwoordiging van ouders en personeel. Deze OPR vormt de derde schakel in de medezeggenschapsketen binnen het onderwijsveld, naast de medezeggenschapsraden (MR) voor afzonderlijke scholen en gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR) voor medezeggenschap op het niveau van het schoolbestuur (het bevoegd gezag). 
De OPR is nieuw voor het onderwijsveld. Niet eerder is er sprake geweest van schoolbestuur-overstijgende medezeggenschap. 
 
Wat doet de ondersteuningsplanraad? 
Elk samenwerkingsverband heeft dus een OPR. De leden van de OPR kijken kritisch naar de plannen en het beleid van het samenwerkingsverband ten aanzien van passend onderwijs en ze denken hier ook in mee. 
De OPR heeft instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan (inclusief meerjarenbegroting), dat eens in de vier jaar wordt vastgesteld. 
Daarnaast kijkt de OPR met een kritische blik naar de plannen van het samenwerkingsverband en denkt ze mee over belangrijke thema's op het gebied van passend onderwijs. 
De OPR komt ongeveer 4 á 5 keer per jaar bijeen. Deze bijeenkomsten vinden plaats bij het kantoor van het SWV op MFA Midden in Veldhoven, op donderdagen van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur.
Voor de OPR zijn wij altijd op zoek naar kandidaten (zowel uit de oudergeleding als uit de personeelsgeleding van de besturen) die op het niveau van het samenwerkingsverband kunnen denken. Men zit er niet in voor het eigen kind of school. In onderstaand overzicht ziet u voor welke scholen er nog vacante zetels zijn. Mocht u zich hiervoor kandidaat willen stellen dan kunt u dit via de MR van uw school kenbaar maken of contact opnemen met OPR PO De Kempen (opr@podekempen.nl).
 
Wat is een ondersteuningsplan? 
In een ondersteuningsplan staan de afspraken die het samenwerkingsverband heeft gemaakt over passend onderwijs. Elke school legt in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) vast welke voorzieningen en mogelijkheden zij heeft voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het samenwerkingsverband beschrijft in het ondersteuningsplan hoe de schoolbesturen van de scholen in de regio zorgen voor een dekkend aanbod van onderwijsvoorzieningen in SWV PO de Kempen. 
 
Heeft u interesse om actief te zijn in de OPR? 
Neem dan contact op via opr@podekempen.nl
 
 Stichting  Personeelsgeleding  Oudergeleding
 RBOB De Kempen  Koos Jansen (secretaris)  vacature
 SKOBOS  Carolien van Hattem  Sanne Kleijn
 Nutsscholen De Meent  Ankie Buma / Nadia Kansel  n.v.t.
 KempenKind  Peetie Groenen  Annet Brekelmans
 Atalenta  Loes van Eekelen  Melissa Bekkers
 Veldvest  vacature  vacature
 Zuiderbos (SO)  Meta van der Linden  n.v.t.
 De Berkenschutse (SO)  vacature  n.v.t.
 Aloysiusstichting (SO)  vacature  n.v.t.
 SSOE (SO)  vacature  n.v.t.